آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لگد و درگیری با گاو

گاو – لگد و درگیری و… با گاو

لگد و درگیری و... با گاو جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یـعـنـی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گاو نر با کله تو را زده و انداخته است، یـعـنـی چنانچه مشغول کاری هستی، از آن کار…
متن دوم