آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لگد زدن تعبیر

لگد زدن

لگد زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی لگد زده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز او بد می‌شود.اگر ببینی قاطر یا اسبی به تو لگد زده است، تعبیرش این است که کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم