آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لُنگ تعبیر

لُنگ

لُنگ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از لنگ داری، تعبیرش این است که به شادی و آسایش و راحتی می‌رسی ولی اگر کهنه باشد، تعبیرش برخلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی…
متن دوم