آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لوح محفوظ تعبیر

لوح محفوظ

لوح محفوظ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لوح محفوظ، علم و حکمت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با قلم چیزهایی بر روی لوح محفوظ می‌نویسی، تعبیرش این است که کار تو خوب و نیک می‌شود .اگر ببینی اسم تو روی لوح محفوظ نوشته شده است،…
متن دوم