آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لوبیا تعبیر

لوبیا

لوبیا ابن سیرین می‌گوید: چه در بیداری فصل لوبیا باشد و یا نباشد، و یا اینکه بصورت خام باشد یا پخته، تعبیر آن در خواب، غم واندوه است ‌‌‌‌‌ و سود و منفعتی در تعبیر آن وجود ندارد(دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی…
متن دوم