آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لرزیدن تعبیر

لرزیدن

لرزیدن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تمام بدن تو می‌لرزد، تعبیرش این است که دچار سختی و مشقت می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لرزیدن اندام بدن عبارتند از: 1- ضعف احوال 2- بیم و ترس 3- غم و اندوه 4- ضرر و زیان و…
متن دوم