آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لباس کثیف تعبیر

چرک و کثیفی – لباس کثیف

لباس کثیف حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس چرک و کثیف از هر نوعی که باشد، غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس چرک داری، یـعـنـی فرد فاسد و بدکاری خواهی بود و دین و دنیای تو تباه می‌شود، جابر مغربی…

آلودگی – لباس کثیف

لباس کثیف حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس چرک و کثیف از هر نوعی که باشد، غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس چرک داری، یـعـنـی فرد فاسد و بدکاری خواهی بود و دین و دنیای تو تباه می‌شود، جابر مغربی…
متن دوم