آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لباس و کلاه پادشاه

پادشاه – لباس و کلاه پادشاه

لباس و کلاه پادشاه جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس پادشاهان را داری، تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پادشاه به تو لباس و کلاه داده است، یـعـنـی رئیس و حاکم مردم خودت…
متن دوم