آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لباس مناسب

لباس مناسب

لباس مناسب ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیراهن نو پوشیده‌ای، تعبیرش این است که ظاهراً انسان خوبی می‌باشی، ولی باطن بدی داری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌ای، یـعـنـی تعبیرش درستی کار و خوبی حال…
متن دوم