آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لباس خونی تعبیر

لباس خونی

لباس خونی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، تعبیرش این است که همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به…
متن دوم