آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لال تعبیر

لال

لال ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لال شده‌ای، تعبیرش این است که دینداری و ایمان تو دچار ضعف و عیب و نقص شده است، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که دین و دنیای تو در فساد و تباهی می‌باشد .اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر…
متن دوم