آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قیر تعبیر

قیر

قیر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیر، رزق و روزی می‌باشد.اگر در خواب ببینی قیر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی قیر خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام مصرف می‌کنی . قیر
متن دوم