آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قمری تعبیر

قمری

قمری ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت قمری می‌خوری، تعبیرش این است که زن زیبایی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود. قمری
متن دوم