آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قلوه تعبیر

قلوه

قلوه حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب قلوه این است که مال و اموال مخفی شده‌ای را پیدا می‌کنی و آن‌ها را خرج خواهی کرد ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزند می‌باشد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی قلوۀ پخته…
متن دوم