آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قلم تعبیر

قلم

قلم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قلم، امر حق می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش فرشته‌ای است که به فرمان خداوند عمل می‌کند .اگر در خواب ببینی قلم در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزند عالم و عاقلی می‌شوی.اگر ببینی با قلم چیزی…
متن دوم