آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قلعه تعبیر

قلعه

قلعه تعبیر خواب قلعه مانند تعبیر خواب "درب" می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قلعه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان ایمن می‌شوی . قلعه
متن دوم