آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قلب

قلب

منظور از "قلب" در اینجا قلب جسمانی می‌باشد و نه قلب باطنی و معنوی. تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قلب، مالی است که به تو رسیده و یا صاحب آن خواهی شد. تعبیر کلی
متن دوم