آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قلابسنگ تعبیر

قلابسنگ

قلابسنگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انداختن سنگ با قلابسنگ این است که حرف ناخوشایندی می‌زنی.اگر ببینی سنگی را با قلابسنگ به طرف کسی انداخته‌ای، یـعـنـی آن شخص را نفرین می‌کنی. قلابسنگ
متن دوم