آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قفل تعبیر

قفل

قفل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قفل را باز کرده‌ای، تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید و ممکن است حج را به جا بیاوری .اگر ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یـعـنـی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.امام…
متن دوم