آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قطران

قطران

قطران ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قطران داری، تعبیرش این است که به اندازه مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی بدن یا لباس خودت را آلوده به قطران کرده‌ای، یـعـنـی لباس حرام می‌پوشی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: دچار…
متن دوم