آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قصاب تعبیر

قصاب

قصاب (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر قصاب نباشی و در خواب ببینی که قصابی می‌کنی، تعبیرش این است که کسی را کشته یا مجروح…
متن دوم