آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قسمت کردن تعبیر

قسمت کردن

قسمت کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بین مردم به راستی و انصاف قسمت می‌کنی، تعبیرش این است که با مردم به انصاف و عدالت رفتار می‌کنی .اگر ببینی مال و اموال خودت را به طور خیر و درست قسمت کرده‌ای، یـعـنـی برای فرزندانت زن و همسر…
متن دوم