آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قسط تعبیر

قسط

قسط جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسط می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کنار خودت قسط دود می‌کنی، یـعـنـی مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند و در جهان به خوبی و نیکی…
متن دوم