آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قربانی کردن تعبیر

قربانی کردن

قربانی کردن جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قربانی، بشارت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ _ و ما او را به اسحاق بشارت دادیم در حالی که پیامبری از صالحان باشد (صافات، 112)…
متن دوم