آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قربانی شتر تعبیر

شتر – قربانی شتر

قربانی شتر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شتر را قربانی کرده‌ای، تعبیرش این است که اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی،…
متن دوم