آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قرارگیری بر کوه

کوه – قرارگیری بر کوه

قرارگیری بر کوه جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی کوه قاف نشسته‌ای، تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌روی.اگر ببینی روی کوه لسان نشسته‌ای، یـعـنـی با علما و دانشمندان ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی روی کوه طور نشسته‌ای،…
متن دوم