آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قدرت و بزرگی زبان

زبان – قدرت و بزرگی زبان

قدرت و بزرگی زبان حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو قوی و کلفت می‌باشد، تعبیرش این است که به خوبی می‌توانی صحبت کنی و به بحث و مناظره بپردازی و بر دشمن غلبه خواهی کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زبان تو از طول یا عرض…
متن دوم