آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قدح تعبیر

قدح

قدح ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قدحی پر از آب در اختیار داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری و از آن‌ها صاحب فرزند پارسا و پرهیزکاری خواهی شد .امام صادق (ع) می‌فرمایند:…
متن دوم