آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قبله تعبیر

قبله – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب نمی‌دانی چه دینی داری، یا به کدام قبله باید نماز بخوانی، تعبیرش این است که متحیر و سرگردان می‌شوی.اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان…
متن دوم