آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قبر کَندن

قبر کَندن

قبر کَندن حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌ای، تعبیرش این است که در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی آنجائی که قبر کنده‌ای خانه می‌سازی…
متن دوم