آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قبر تعبیر

متن دوم