آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قبرستان

قبرستان

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قبرستان، ارتباط و مصاحبت با افراد جاهلی می‌باشد که دین و دنیای آن‌ها در فساد و تباهی است. تعبیر کلی
متن دوم