آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قالی تعبیر

قالی

قالی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی قالی نشسته‌ای و نمی‌دانی که جای چه کسی است، تعبیرش این است که حال و روز تو دگرگون می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی قالی کوچکی نشسته‌ای، یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌باشد، ولی اگر آن…
متن دوم