آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قالب کفش تعبیر

قالب کفش

قالب کفش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری. اگر تعداد فراوانی قالب در اختیار داری، یـعـنـی از خدمتکاران سود و منفعت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر کفاش و…
متن دوم