آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قاطر

قاطر

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قاطر نر، مسافرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مرد است، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیرش ارتباط و مصاحبت با مردی می‌باشد .بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب قاطر ماده،…
متن دوم