آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قاضی تعبیر

قاضی

قاضی ابن سیرین می‌گوید: اگر اهل قضاوت نباشی و در خواب ببینی که قاضی شده‌ای، تعبیرش این است که دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی و مال و اموال خودت را از دست می‌دهی، ولی اگر عالم هستی و این خواب را ببینی، یـعـنـی قاضی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید:…
متن دوم