آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قارچ

قارچ

قارچ تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب قارچ، زنی است که هیچ خیری ندارد. اگر بیش از سه عدد قارچ را در خواب ببینی، یـعـنـی از زنی به تو مال و نعمت می‌رسد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن قارچ بزرگ در خواب این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، ولی…
متن دوم