آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فواید و نتایج مانیه تیزم

پاس دادن در مانیه تیزم

حرکات دست پاس‌هایی که در موقع  خواباندن معمول، عامل اجرا می‌نماید به طور کلی خیلی زیاد است و در هر  شخص نیز فرق می‌کند و ما در این‌جا قسمتی از آنها را که مهم و اساسی می‌باشند می‌نگاریم. حرکات دست را به دو قسمت تقسیم می‌کنند که یکی برای…

فواید و نتایج مانیه تیزم

فواید و نتایج مانیه تیزم علم مانیه‌تیزم تداوی بیماری‌های مختلف می‌باشد ولی نباید تصور کرد که مغناطیس حیوانی معالج کل بیماری‌ها بوده و باید خط بطلان به روی علم طب و اطبا کشید بلکه مانیه‌تیزم قادر است که غالب بیماری‌ها را تضعیف نموده…
متن دوم