آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فقیه شدن

فقیه شدن

فقیه شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر عالم باشی و ببینی فقیه شده‌ای، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آوری و در آن سرزمین مشهور می‌شوی ‌‌‌‌‌یا اینکه قاضی خواهی شد ‌‌‌‌‌ و یا علم و دانش تو بیشتر می‌شود ، ولی اگر از مردم عادی هستی تعبیرش…
متن دوم