آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فقر تعبیر

فقر

فقر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فقیر بودن بهتر از ثروتمندی می‌باشد، مخصوصاًً اگر در راه دین و پرهیزکاری و آخرت باشد.اگر ببینی فقیر شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو درست و پاک می‌باشد و عاقبت به خیر خواهی شد . فقر
متن دوم