آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فصد کردن تعبیر

فصد کردن

فصد کردن بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب فصد کردن این است که اگر عفیف و پاکدامن باشی، به شادی و نشاط می‌رسی، ولی اگر عفیف و پاکدامن نباشی به اندازه‌ای که خون رفته است دچار ضرر و زیان و جدائی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب…
متن دوم