آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فشردن انگور (گرفتن عصاره و آب انگور) تعبیر

انگور – فشردن انگور (گرفتن عصاره و آب انگور)

فشردن انگور (گرفتن عصاره و آب انگور) جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی معصر چوبی (وسیله‌ای برای گرفتن آب انگور) انگور می‌فشاری، تعبیرش این است که به «پادشاهی» ستمگر خدمت می‌کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار…
متن دوم