آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرو رفتن در زمین تعبیر

زمین – فرو رفتن در زمین

فرو رفتن در زمین ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه چاه یا گودالی وجود داشته باشد در زمین ناپدید شدی، تعبیرش این است که هلاک و نابود می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی زمین تو را فرو برده است، یـعـنـی دچار غم و مصیبت می‌شوی…
متن دوم