آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرود از آسمان

فرود از آسمان

فرود از آسمان اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، تعبیرش این است که به دست «پادشاه» هلاک و نابود می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باد شدیدی تو را به آسمان‌ها برده ولی دوباره به زمین آورده است،…
متن دوم