آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرش تعبیر

فرش

فرش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، یا چنانچه…
متن دوم