آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرشته تعبیر

فرشته

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: فرشته‌ها مخلوقاتی روحانی و نورانی هستند، بنابراین تعبیر آن‌ها دو حالت دارد: 1-«پادشاهی» کامیاب و موفق و بادین و ایمان 2- شخصی شاد و لطیف و پرهیزکار و مطیع و فرمانبردار خداوند متعال، همانطور که در قرآن کریم آمده:…
متن دوم