آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فراش تعبیر

فراش

فراش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فراشی می‌کنی، تعبیرش این است که برای خودت یا دیگری زن خواهی گرفت. فراش
متن دوم