آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فتیله تعبیر

فتیله

فتیله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فتیله، رئیس و کارفرما می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر فتیلۀ روشن، رئیس و کارفرمائی است که مردم به او خدمت می‌کنند، ولی اگر فتیله روشن نباشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است. فتیله
متن دوم