آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فاخته تعبیر

فاخته

فاخته ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فاخته، زنی است که دین و ایمان ضعیفی دارد و بداخلاق و ناسازگار می‌باشد.اگر در خواب ببینی فاخته داری، تعبیرش این است که با چنین زنی ازدواج می‌کنی .اگر ببینی گوشت فاخته را خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال…
متن دوم