آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غوره

غوره

غوره تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل غوره باشد و در خواب ببینی که غوره می‌خوری، تعبیرش این است که با سختی و مشقت مال و اموال به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی غوره می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی(دفع بلا و…
متن دوم